АСПІРАНТУРА. АД'ЮНКТУРА. ШАБЛОНИ, ЗРАЗКИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ

 АСПІРАНТАМ (АД'ЮНКТАМ) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 РОКІВ ЗАРАХУВАННЯ

1. Зразки договорів про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі):

2. Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок)

  Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану з науковим керівником відповідно до навчального плану освітньо-наукової програми та нормативних документів підготовки докторів філософії!

3. Звіт аспіранта (ад’юнкта) про виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (зразок)

4. Зразок бланку атестації (виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії) 

5. Результати річної атестації аспірантів (PhD підготовка), затверджені Вченою радою факультету (інституту) 

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ та ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ в АСПІРАНТУРІ і АД’ЮНКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Зразок заяви на допуск до вступних іспитів в аспірантуру

2. Протоколи проведення вступних іспитів 

3. Додатки на зарахування до аспірантури та ад’юнктури:

4. Зразок листка усної відповіді

5. Зразок подання декана факультету (директора інституту) ректору (або проректору з наукової роботи) Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підготовку в аспірантурі випускника магістратури з гарантією працевлаштування в університеті 

6. Зразок клопотання вищого навчального закладу, державної установи чи організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта 

7. Зразок повідомлення про допуск до вступних іспитів до аспірантури 
8. Зразок повідомлення про зарахування до аспірантури 
9. Картка „Аспірант”

10. Зразки договорів, які укладали аспіранти, що зараховані до 2016 року (Постанова КМУ від 1 березня 1999 р. N 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"):

11. Індивідуальний план роботи аспіранта (бланк) 
12. Витяг з протоколу Вченої ради факультету (інституту) про затвердження теми кандидатської дисертації 
13. Зразок звіту аспіранта (ад’юнкта) 
14. Бланк атестації аспіранта (ад’юнкта) (зразок) 
15. Бланк атестації аспіранта (ад’юнкта) 
16. Результати річної атестації аспірантів, які здобувають ступінь кандидата наук, затверджений Вченою радою факультету (інституту)

17. Зразки протоколів кандидатських іспитів: 

18. Зразки відомостей про складання кандидатських іспитів

19. Зразок оформлення додаткової програми для складання кандидатського іспиту з фаху 
20. Зразок посвідчення про складені кандидатські іспити 
21. Зразок довідки аспіранту, який навчається без відриву від виробництва, про додаткову місячну відпустку 
22. Перелік обов’язкових документів, які повинні зберігатися в особовій справі аспіранта ( ад’юнкта)
23. Згода на збір та обробку персональних даних