УВАГА!

З нагоди Міжнародного дня науки 2018 року запрошуємо взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»   

Детальну інформацію можна знайти на сайті Ради Молодих Вчених Університету за адресою: http://rmn.knu.ua/

 

ВАЖЛИВО!

МОН Україні пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового Порядку присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії».

Цей документ можна знайти за посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-timchasovogo-poryadku-prisudzhennya-naukovo-osvitnogo-stupenya-doktora-filosofiyi

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ(АД’ЮНКТУРИ) ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В 2018 РОЦІ

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2018 році

For foreigners

Документи, які подає вступник до аспірантури (ад'юнктури): 

ü  заяву на ім’я ректора університету (для ад'юнктів – рапорт);

ü особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

ü  2 фотокартки 3x4;

üсписок опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою)  на підставі оригіналів;

ü  дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

ü  медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);

ü засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою факультету/інституту рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;

ü  рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

ü  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

ü  довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);

ü  міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності) 

До вступу в ад’юнктуру вступники додатково подають (Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 ): 

ü  рекомендацію з місця служби;

ü  службову характеристику;

ü  висновки відповідних військових рад (атестаційних комісій);

ü  витяг з резерву;

ü  довідку про штатно-посадову категорію.  

 

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури/ад'юнктури

 

Іноземна мова

Назва міжнародного екзамену

Рівень сертифіката, що підтверджує рівень володіння мовою

Англійська мова

(АМ)

IELTS

6.09.0

TOEFL cBT

213 300

TOEFL pBT

426 – 600

TOEFL iBT

79120

BEC (сертифікат з ділової AM)

Vantage, Higher

ESOL (Кембриджські екзамени)

FCE, CAE, CPE

АМ за професійним спрямуванням в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Німецька мова

(НМ)

TestDaF

TDN 4 – TDN 6 

НМ за професійним спрямуванням в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Французька мова

(ФМ)

DELF/DALF

B2– C2

ФМ за професійним спрямуванням в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Іспанська мова

(ІспМ)

DELE

B2 – C2

ІспМ за професійним спрямуванням в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Італійська мова

(ІтМ)

CILS

CILS 2, CILS 3, CILS 4 (Due, Tre, Quattro / DIT C2)

CЕLІ

CЕLІ 4 – CЕLІ 5

PLIDA

B2 – C2

ІтМ за професійним спрямуванням в КНУ імені Тараса Шевченка

B2 – C2

Польська мова

Panstwowy Egzamin Certefikatowy z jezyka polskiego jako  obcego

B2 – C2

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, проводять відповідні кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань. 

  • Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Завантажити)

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Упродовж двох століть Київський національний університет імені Тараса Шевченка є центром освіти, науки, культури і духовності, успішно поєднує традиції та інновації, гідно входить до європейського освітнього і  наукового простору.

Колектив Університету нині об’єднаний спільними цінностями  та науково-освітніми і духовно-культурними інтересами, орієнтований на реалізацію політики демократизму та наукового раціоналізму:

  • Збереження та розвиток національної складової в освітньому процесі;
  • Прозорість, відкритість у навчанні та адмініструванні;

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі університету здійснювалась в 20 галузях наук за 168 науковими спеціальностями (що складає 38% від загальної кількості наукових спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні).